HŘBITOV

23. 11. 2021 Od admin

Strupšínský hřbitov v roce 2021

15. února 1904 se zastupitelstvo obce rozhodlo, že vznik vlastního hřbitova je pro zdejší obec dalším důležitým krokem v jejím budování. Obec již nechtěla nadále využívat pohřbívání na hřbitově v Brníčku (t.č. se ještě jednalo o hřbitov u kostela).

V roce 1906 podává zastupitelstvo obce žádost o výstavbu vlastního hřbitova. V žádosti je uvedeno, že rozhodnutí o výstavbě hřbitova padlo již v roce 1904 (proč se žádost zpozdila, není známo – první žádost mohla být zamítnuta). Jako důvody pro vystavění uvádí například: daleká cesta na hřbitov v Brníčku, možnost šíření chorob při dalekém přesunu mrtvol, složité přemisťování mrtvol například v zimním období atd.

Úvod dopisu představitelů Strupšína pro okresní hejtmanství v Zábřeze, rok 1906

Nejprve se muselo zvolit vhodné místo. Byly vybrány dvě lokality, jedna na tehdejší parcele 275 (nyní přibližně mezi domy č.p. 41 a č.p 48), druhá na parcele 159, což je místo, na kterém současný hřbitov skutečně leží. Obě lokality byly komisí i lékařem odsouhlaseny jako vhodné, ovšem místu současného hřbitova byla dána priorita.

Plánovaná umístění hřbitova. Pozice 1 je umístění současného hřbitova

Výstavba hřbitova se ovšem zdržela, a to z důvodu příliš velkých finančních výloh, které obec nemohla vynaložit. Tak tedy až v lednu 1910 zasílají představitelé obce okresnímu hejtmanství v Zábřehu na odsouhlasení plány na výstavbu. Koncem měsíce také probíhá opětovné prošetření pozemku, na kterém se vykopala zkušební jáma. Se samotnou realizací stavby se začalo až v roce 1911 a v témže roce byla dokončena. V původním plánu hřbitova se vyskytovaly dvě komory (umrlčí a pitevní), obě vedle sebe postavené, vzájemně propojené střechou (obdobně jako v Brníčku), postavené na horní části hřbitova.

Na žádost obce však došlo ke změně v plánech a budova vznikla pouze jedna. Ze strany od silnice byl proveden částečný násep a vystavěna opěrná zeď s železnou bránou a plotem, zbytek hřbitova byl obehnán laťkovým plotem. Plánovaná vstupní brána přitom byla také daleko honosnější.

Plán na výstavbu komor z roku 1909
Plán vstupní brány z roku 1909

Náklady na pořízení byly kolem 4 tisíc korun, částečně byly hrazeny moravským zemským výborem (téměř 800 korun). Žádost o podporu byla zaslána i na ministerstvo vnitra, nepodařilo se ovšem najít odpověď, tudíž se jeho příspěvek nedá potvrdit.

5. ledna 1912 se konala kolaudace hřbitova, která neshledala větších problémů, a o pár dní později přišlo oficiální povolení k jeho užívání.

Dopis okresnímu hejtmanství z prosince 1911

Od roku 1912 tedy pohřbívají obyvatelé Strupšína svoje blízké na vlastním hřbitově. Jako každé takové místo je němým svědkem loučení s příbuznými, kamarády, sousedy a také s osobami, které pro Strupšín mnoho vykonaly. V rodinném hrobě zde odpočívá Josef Macek, první učitel ve Strupšíně, Rudolf Kunert nebo Josef Pekař, naši bývalí starostové a mnoho dalších.

Hřbitov samozřejmě prošel řadou úprav – vybudování chodníku, oprav plotu a márnice, zavedení vodovodu, výměnu okrasné zeleně a dřevin atd.

Letecký snímek z roku 2020

Na hřbitově je umístěna také jedna sakrální památka. Jedná se o kříž, který stojí v horní části hřbitova v blízkosti márnice.

Kříž byl postaven v roce 1937 a to díky Anně Konečné, která zemřela v září roku 1935 a ve své závěti odkázala část svého jmění na stavbu kříže. Jednalo se o částku 2 517 korun. Místní občané zorganizovali sbírku po obci a vybralo se dalších 947 korun. Zbývající částku doplatila obec, protože cena kříže (a oprava sošky Krista na kříži u kaple) se vyšplhala na 3 600 korun.

Kříž na hřbitově v roce 2016

O postavení kříže se postarala firma Polášek a Urban z Přerova. Na stavbu byla použita umělá žula ve spodní části kříže a vrchní část tvoří bílý slezský mramor. Soška Krista je z mramorové hmoty. Na přední části kříže je nápis “BUĎ VŮLE TVÁ Ó PANE”, na zadní straně “POSTAVENO Z ODKAZU ANNY KONEČNÉ A Z DARŮ ZDEJŠÍCH OBČANŮ L. P. 1937”.

V roce 2018 proběhla oprava kříže z důvodu jeho velkého poničení zubem času. Spodní část byla obložena mramorem, horní část s křížem byla očištěna a obroušena. Písmena na přední i zadní straně byla vybroušena, znovu vyryta a zvýrazněna vzadu černou barvou a vepředu zlatou barvou. Na sochu Krista byla nanesena speciální hmota zlatavého odstínu. Celková cena opravy se vyšplhala na částku 59 tisíc korun.

Kříž po rekonstrukci v roce 2018
Zadní strana kříže po rekonstrukci v roce 2018
Hřbitov v roce 2021

Použité zdroje:

Fotografie: P. Svoboda, Obec Brníčko

Snímek ortofoto ze stránek Mapy.cz

Archiválie: Státní okresní archiv Šumperk , fond Okresní úřad Zábřeh, kar. 232, inv. č. 1112, Obecní a církevní hřbitovy, 1892–1932.